Dużo zrobiliśmy

Robimy jeszcze więcej, a możliwości mamy nieograniczone
CoNowego?
Wydział Ekonomiczny UMCS bada branżę BPO
25.07.2017

Wydział Ekonomiczny UMCS bada branżę BPO

Zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Współpraca środowiska biznesu, nauki i administracji a konkurencyjność lokalizacji nowoczesnych usług biznesowych

 

W ramach współpracy fundacji Pro Progressio, Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, realizowane są badania dotyczące czynników determinujących wybór lokalizacji na potrzeby rozpoczęcia albo rozwinięcia działalności gospodarczej przez inwestorów z branży outsourcingu procesów biznesowych. Zostaną one wykorzystane do opracowania rozprawy doktorskiej pt.: „Konkurencyjność wybranych destynacji inwestycyjnych w branży outsourcingu procesów biznesowych”.

Współcześnie budowanie konkurencyjności regionu wymaga nie tylko wspierania przedsiębiorczości i działalności badawczo-rozwojowej oraz współpracy między tymi podmiotami, ale przede wszystkim stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu obejmującego wszystkie podmioty, które przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków nowoczesnych usług biznesowych. System ten opiera się na współpracy podmiotów reprezentujących trzy środowiska: administracji publicznej, nauki oraz biznesu. Współpraca tych trzech sfer określana jest w literaturze mianem potrójnej helisy (Triple Helix)[1]. Synergia, która wynika ze wspólnego korzystania z wiedzy, know-how czy doświadczeń wdrożeniowych, daje szansę na celowe wykorzystywanie nowych metod przez kadrę menedżerską. Potrójna helisa jest sposobem analizowania innowacji właściwym dla koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. Dzięki internetowi powiązania te mają globalny charakter i powinny być traktowane jako czynniki poddynamiki bardziej złożonego systemu[2]. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy jest możliwe, gdy zostanie połączony potencjał partnerów ze środowiska nauki, biznesu i administracji. Wspólne działanie i dążenie do osiągnięcia założonych celów realizowane jest według koncepcji „złotego trójkąta”[3] czyli koncepcją potrójnej helisy.

Aktualnym trendem w obecnej gospodarce Polski, są szybko rozwijające się destynacje inwestycyjne. Branża outsourcingu, która zaczęła funkcjonować w Polsce w początkach XXI wieku, obecnie uznawana jest za wysoko rozwiniętą, a kraj za dojrzałą lokalizację w skali świata dla projektów usług dla biznesu w Polsce. Obecność kluczowych inwestorów w sektorze BPO/ITO jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją ośrodki nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Ośrodki nowoczesnych usług biznesowych dążą do roli potentata, budując swój potencjał i różne wymiary atrakcyjności inwestycyjnej[4]. Jednym z wymiarów atrakcyjności inwestycyjnej jest współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu tworząca efekty synergii definiujące wartość dodaną dla ośrodków BPO/ITO w postaci kumulacji inwestycji.

Badania obejmują przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i administracji lokalnej w miastach wojewódzkich Polski. Zebrane informacje pozwolą na identyfikację kluczowych czynników determinujących inwestycje i opracowanie optymalnego modelu współpracy w układzie: jednostki naukowe – przedsiębiorstwa – jednostki administracji lokalnej, będącej podstawowym elementem wsparcia decyzji inwestorów. Wyniki badań zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i będą stanowiły formę rekomendacji dla ośrodków nowoczesnych usług biznesowych, wskazujących potencjalne kierunki zmian ich strategii działania oraz mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.

Istnienie potrójnej helisy to efektywny sposób poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład. W krajowych i międzynarodowych badaniach brakuje modelowych, empirycznych ujęć tematyki występowania synergii w odniesieniu do atrakcyjności inwestycyjnej i wyboru lokalizacji dla sektora BPO/ITO. Wyzwaniami i jednocześnie głównym celem badań jest jej wypełnienie poprzez realizację badań empirycznych oraz sformułowanie założeń modelu i pomiaru stanu bieżącego wybranych destynacji inwestycyjnych z sektora BPO w zakresie konkurowania o potrzebne inwestycje w tym sektorze. Opracowany w ten sposób model, może być wykorzystywany do pokazania pozycji konkurencyjnej wybranych destynacji oraz ogólnego wzrostu konkurencyjności Polski w wybranym sektorze działalności gospodarczej.

Spotykane w praktyce gospodarczej przypadki pomijania istoty funkcjonowania potrójnej helisy wynikają z faktu luki kompetencyjnej przy zarządzaniu inwestycjami w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Powyższa teza znajduje swoje potwierdzenie w wynikach obserwacji prowadzonych przez Autorkę badań w okresie współpracy w zakresie analiz gospodarczych dotyczących sektora outsourcingu procesów biznesowych.

Głównym podmiotem generującym wzrost innowacyjności gospodarki wydają się być przedsiębiorstwa, wdrażające nowe technologie i przetwarzające innowacyjne wyniki badań w produkty oferowane na rynku. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat uwarunkowań realizacji projektów opartych na współpracy z otoczeniem naukowo-administracyjnym Państwa Przedsiębiorstwa.

Bylibyśmy wdzięczni za wypełnienie załączonej ankiety (jest ona dostępna w wersji on-line pod adresem: http://ankiety.ekonomia.umcs.lublin.pl/index.php/526112?lang=pl)

Jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie uzyskaniem dostępu do wyników naszych badań – proszę o podanie adresu zwrotnego e-mail (na końcu formularza ankiety).

Licząc na Państwa udział w badaniach pozostaję z poważaniem

 

Autorka:

 
  Kinga Bednarzewska

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Określenie to nawiązuje do zaproponowanego w 1953 roku przez J. Watsona i F. Cricka modelu struktury DNA w postaci podwójnej helisy, czyli dwóch łańcuchów spiralnie owijających się wokół wspólnej osi. Sam termin „helisa” pochodzi z matematyki i oznacza linię śrubową w postaci krzywej trójwymiarowej.

7 Etzkowitz H., Leydesdorff L., The Dynamics of innovation: From National System and Model to a Triple Helix of university – industry – government relations, „Research Policy”, nr 29, 2000.

[2] Brzeziński M., Integracja nauki i praktyki zarządzania, „Przegląd Organizacji”, nr 4/2016, s. 22.

[3] Branderburg H, Sekuła J. (red.), Projekty lokalne i regionalne – współpraca: nauka-biznes-samorząd. Przykłady i studia przypadków, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 13.

[4] Bednarzewska K., Business Process Outsourcing – how to gain an advantage i a competitive environment? The case in Lublin, „Organizacja i Zarządzanie”, nr 3, Gliwice 2015, s. 5-21.

Bądź na bieżąco