Inwestycje zagraniczne, Edukacja, Promocja

Fundacja Pro Progressio zajmuje się wspieraniem miast w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych, edukacją biznesu i studentów w obszarze usług dla biznesu oraz promocją najlepszych praktyk biznesowych.

Statut

STATUT

Fundacji „Pro Progressio”

 
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja ”Pro Progressio”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Dariusza Doktór, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Bald w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 7, w dniu 12 grudnia 2012 roku, Repertorium A nr 5216/2012.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja może tworzyć oddziały.
Fundacja może tworzyć nowe fundacje.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

 

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w Unii Europejskiej.

 

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej w Polsce, w tym zwłaszcza aktywne wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego, oraz stworzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu. Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej, merytorycznie i ekonomicznie uzasadnione działania wpływające na rozwój regionów, miast i specjalnych stref ekonomicznych oraz na wzmocnienie lokalnych rynków pracy, wspiera również inne organizacje o takich samych lub zbliżonych celach.

 

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. promowanie wizerunku Polski jako idealnej lokalizacji do inwestycji, m.in. poprzez prezentację walorów poszczególnych regionów, dostępności wykwalifikowanej kadry, jakości biurowej infrastruktury oraz należytej obsługi inwestora,
 2. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 3. aktywny udział w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów rozwiązań organizacyjnych i aktów prawnych związanych z rozwojem sektora BPO (outsourcing procesów biznesowych) oraz innych projektów outsourcingowych,
 4. inicjowanie i wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy, w tym grantów i dotacji na rozwój nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych związanych   z rozwojem sektora BPO oraz innych projektów outsourcingowych,
 5. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne programów w zakresie określonym w § 7, w tym również bezpośrednie wspieranie materialne organizacji niedochodowych działających w tym obszarze,
 6. niekomercyjne organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom organizacyjnym i grupom obywateli podejmującym działania na rzecz przemian ekonomicznych; upowszechnianie wiedzy we wszelkich formach masowego przekazu,
 7. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju dobrych praktyk outsourcingowych,
 8. organizowanie wymiany doświadczeń osób działających aktywnie w zakresie celów, dla których realizacji została powołana Fundacja poprzez ustanowienie inicjatywy regularnych spotkań pod nazwą „Outsourcing Club”,
 9. popularyzacja idei outsourcingu; działania na rzecz rozwoju oraz promocji outsourcingu,
 10. rozwijanie dialogu pomiędzy sferą gospodarczą, naukową i społeczną oraz sektorem państwowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez szeroko rozumiane pojęcie outsourcingu,
 11. wspieranie studentów i absolwentów w zakresie pozyskiwania wiedzy i doświadczenia w sektorze BPO,
 12. prowadzenie prezentacji dla szkół wyższych, pokazujących zapotrzebowanie rynku na dany rodzaj kadry, potencjał kadrowy poszczególnych regionów; ponadto prowadzenie  programu wspierającego studentów piszących prace z zakresu BPO, finansowanie wykładów międzynarodowych ekspertów branży outsourcingowej, przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym oraz finansowanie udziału w szkoleniach i stażach. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w zakresie obszaru zainteresowania Fundacji.
 13. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i partnerów unijnych, prowadzącymi działalność              w zakresie objętym celami Fundacji,
 14. wspieranie inicjatyw regionalnych, w tym informowanie, szkolenie, promowanie i wsparcie finansowe oraz prowadzenie poradnictwa.

 

§ 9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać, także finansowo,  działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.
 2. Współdziałanie i wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu pomocy z innych źródeł.
 3. Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób, krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczona na działalność gospodarczą Fundacji, oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 11

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. dochodów z majątku Fundacji,
  4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  5. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat,
  6. dochodów ze zbiórek publicznych.
 2. Dochody Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 4. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 

Działalność gospodarcza

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z zastrzeżeniem, iż cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 13

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 • 58.11.Z Wydawanie książek,
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list,
 • 58.13.Z Wydawanie gazet,
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
 • i zarządzania,
 • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
 • i humanistycznych,
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez fundację kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
 3. Fundacja może tworzyć lub przystępować do spółek handlowych.

 

Władze Fundacji

§ 15

Władzami fundacji są: Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą” i Zarząd Fundacji, w dalszej części zwany „Zarządem”.

 

Rada Fundacji

§ 16

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż trzech członków.
 3. Kadencja członka Rady trwa trzy lata, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator i pozostaje dożywotnio jej Przewodniczącym.
 5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
 6. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją jednomyślną decyzją Rada spośród kandydatów wskazanych przez Fundatora lub co najmniej dwóch członków Rady.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Rady.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pobawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 11. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za  rok poprzedni.

 

§ 17

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 4 razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub członek przez niego wskazany.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę wszystkich członków Rady, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Tryb działania Rady określa niniejszy Statut, a w kwestiach nieuregulowanych uchwalony przez Radę regulamin.

 

§ 18

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
 3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 4. nadzór i kontrola preliminarza kosztów, budżetu, organizacji pracy i regulaminów wewnętrznych Fundacji,
 5. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
 6. i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 7. nadzór nad działalnością Fundacji, kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
 8. dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, w tym kontrola dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 9. wyznaczanie – w razie potrzeby – biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
 10. nadawanie godności honorowego członka Rady,
 11. podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji, za wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego powołuje Przewodniczący Rady Fundacji spośród członków Zarządu.
 2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
 3. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie  mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 6. Formy działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

 

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. opiniowanie zmian w Statucie,
  8. występowanie z wnioskami w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Powiadomienia powinny mieć formę pisemną, dopuszcza się także możliwość wykorzystania poczty elektronicznej.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 21

 1. Do czynności wykonawczo-zarządzających w stosunku do uchwał Zarządu może być powołany Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wiosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes w konsultacji
 5. z Radą i przedstawia do akceptacji Zarządu.

 

§ 22

 1. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do Biura Fundacji.
 2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji, a w przypadku jego braku Prezesowi Zarządu.
 3. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji ustala Zarząd.

 

Sposób Reprezentacji

§ 23

 1. Do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków Fundacji w przypadku Zarządu wieloosobowego konieczna jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu, za wyjątkiem spraw dotyczących zatrudniania pracowników oraz spraw dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości do 5.000 zł, które wymagają wówczas jedynie oświadczenia Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu.

 

Rada Programowa

§ 24

 1. Rada Programowa jest ciałem doradczym w stosunku do Rady Fundacji i Zarządu.
 2. Do zadań Rady programowej należy analiza stopnia realizacji celów statutowych
 3. i określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji.
 4. Do udziału w Radzie Programowej zapraszani są wybitni przedstawiciele życia publicznego, biznesu i nauki, eksperci z dziedziny objętej celami Fundacji.
 5. Prawo zapraszania do Rady Programowej mają: Fundator, Rada Fundacji i Zarząd.
 6. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz do roku. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Zarządu.

 

Zmiana Statutu

§ 25

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zaopiniowaniu przez Zarząd Fundacji.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 28

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 

§ 29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Do góry
Bądź na bieżąco Zapisz się na newsletter: